‘Monumentum aere perennius’ – Discussions and Decisions by the Synod of Dort on the Translation of the Bible

Abstract

The Synod of Dordrecht 1618/19 was not only the most ecumenical synod of reformed churches in history, but is also famous for reaching closure with the formulation of the Canons of Dort, on the highly controversial discussions of election, grace, predestination, free will and other related theological themes that disturbed the Netherlands during the first two decades of the 17th century. Unfortunately, in the wake of this, other crucial matters that also were dealt with at the Synod tend to be obscure. The critical issue of Bible translation is one such example. Although this theme appears to be in the shadow of the contentious debates on election etc., till today the importance of the decisions of the Synod on the principles of Bible translation, which gave rise to the well-known Dutch “Statenvertaling” (State Translation), remain unassailed. These include principles such as translating from the original languages, staying as close as possible to the original source text, remaining as faithful as possible to the typical Hebrew and Greek idiom, as well as the use of an unadulterated, understandable language as target language – with special consideration of and respect for the Names of the Lord, while also taking other important translations into account.

Key concepts: Statenvertaling (Dutch State Translation); Dordrecht/Dort ; Bible translation ; Translation principles


‘Monumentum aere perennius’ – Diskussies oor en besluite deur die Sinode van Dordrecht oor Bybelvertaling
Opsomming
Die Sinode van Dordrecht 1618/19 was nie slegs die mees ekumeniese sinode van gereformeerde kerke in die geskiedenis nie, maar dit is ook beroemd vir die vasstelling van die Dordtse Leerreëls wat terselfdertyd as afsluiting gedien het vir die hoogs omstrede diskussies oor die uitverkiesing, genade, voorsienigheid, vrye wil en ander samehangende teologiese onderwerpe – temas wat groot onrus veroorsaak het in die Nederlande gedurende die eerste twee dekades van die sewentiende eeu. Ongelukkig bring die bekendheid van die Dordtse Leerreëls mee dat ander sleutelsake wat ook deur die sinode hanteer is in die vergetelheid raak. Die sentrale kwessie van Bybelvertaling is een só ’n aspek. Ofskoon dit lyk of hierdie saak in die skaduwee van die kontensieuse diskussies oor uitverkiesing ensovoorts staan, is die betekenis van die sinodebesluite oor die beginsels van Bybelvertaling (wat uiteindelik in die Statevertaling uitgemond het) ’n uitgemaakte saak. Dit sluit beginsels in soos om uit die oorspronklike tale te vertaal, om so na as moontlik aan die oorspronklike bronteks te bly, terwyl ook so getrou as moontlik die tipiese Hebreeuse en Griekse idioom weergegee word en terselfdertyd van ’n suiwer, verstaanbare segswyse en uitdrukking in die doeltaal gebruik gemaak word. Hierby kom besondere aandag aan en respek vir die Name van die Here terwyl ook ander belangrike vertalings in ag geneem word in die vertaalproses.

Kernbegrippe: Statevertaling; Dordrecht / Dordt; Bybelvertaling; Vertaalbeginsels

https://doi.org/10.19108/KOERS.84.1.2475

https://doi.org/10.19108/KOERS.84.1.2475
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Victor E. d'Assonville