FILOSOFIE OP POTCHEFSTROOM DIE AFGELOPE EEU (1917-2017) Deel 5: ?n Nuwe Rigting?

Abstract

PHILOSOPHY AT POTCHEFSTROOM THE PAST CENTURY(1917-2017). Part 5: A new direction?


Four articles in this journal have already reviewed the history of philosophy at Potchefstroom during the past hundred years from the beginning of the previous century up to about 2017. The previous (fourth) part indicated that from about 2010 unanimity no longer existed between lecturers in the School of Philosophy about the up to then Reformational approach followed. It also described in detail the main contours of such an integral Christian philosophy, preparing the table for this last article. As the subtitle of this article indicates it entails a discussion of the different thinking of one lecturer in the School since 2010, Prof Anné Verhoef.

Attention is paid to his academic background, his publications and eclectic philosophical method. It appears that in his philosophical development up to now he has especially been strongly influenced by process theologies and two thinkers, viz. Robert Jenson and Paul Ricoeur. The investigation is followed by a critical summary of his own religious presuppositions and philosophy.

The series of five articles is finally concluded by emphasising gratitude for a rich past, selfreflection needed for the present and a future ideal.

SAMEVATTING
Vier vorige artikels in hierdie tydskrif het gehandel oor die geskiedenis van Filosofie op die  Potchefstroomkampus van die Noord-Wes Universiteit gedurende die afgelope eeu vanaf ongeveer 1917 tot ongeveer 2017. In die vorige (vierde) aflewering is aangetoon dat daar vanaf ongeveer 2010 onder die dosente in die Skool vir Filosofie nie meer unaniem aanvaar is dat hierdie dissipline vanuit ?n Reformatoriese perspektief beoefen word nie. In die bydrae is ook in besonderhede uiteengesit wat die hoofkontoere van so ?n integrale Christelike filosofie behels. Terselfdertyd het dit die tafel voorberei vir die huidige laaste artikel. Soos die subtitel daarvan aandui, bevat dit vanuit so ?n tradisionele perspektief ?n gesprek met die denke van een dosent
in die Skool vanaf 2010, naamlik prof. Anné Verhoef.

Die aandag word gevestig op sy akademiese agtergrond, sy publikasies en sy eklektiese metode. Dit blyk dat hy, ten minste wat sy standpunt tot dusver betref, sterk beïnvloed is deur onder andere die prosesteologie en veral ook twee ander denkers, naamlik Robert Jenson en Paul Ricoeur. Die ondersoek bied daarna ?n kritiese samevatting van sy religieuse vertrekpunt en filosofie.

Ten slotte word die hele reeks van vyf artikels afgesluit deur die noodsaaklikheid te beklemtoon van dankbaarheid vir ?n ryk verlede, selfkritiek gedurende die hede en ?n ideaal vir die toekoms.

https://doi.org/10.19108/KOERS.84.1.2455

https://doi.org/10.19108/KOERS.84.1.2455
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Bennie van der Walt