“Dit is meer ?n ge-juggle met jou spiere”: Insigte oor die begrip appoggio vanuit kwalitatiewe onderhoude met Werner Nel en sy voormalige studente (Deel 2)
PDF

Keywords

appoggio
asemhaling vir sang
bel canto sangtegniek
liggaamspostuur vir sang
Nel, Werner
sangonderrig
breathing for singing
bel canto singing technique
body posture for singing
teaching singing

Abstract

Opsomming

Die vorige artikel in hierdie tweedelige bespreking van Werner Nel se pedagogiek as sangonderwyser het daarop gefokus om ?n agtergrond en oorsig van die bel canto sangtegniek te bied, spesifiek soos dit te make het met die begrip appoggio. Die eerste artikel het hoofsaaklik metodologiese kwessies van die huidige studie uiteengesit en en ?n oorsig van internasionaal-gepubliseerde literatuur oor bel canto en appoggio saamgevat. Hierdie tweede artikel lewer verslag oor en bespreek die kwalitatiewe onderhoude wat met Werner Nel en sy studente gevoer is oor bel canto en appoggio. Die bevindinge van hierdie studie dui daarop dat Nel se benadering tot appoggio (en die bedoelde asemhalingstegnieke vir esteties bevredigende klankproduksie) grootliks ooreengestem het met besprekings daarvan in die relevante vakliteratuur. Die artikel sluit af met enkele gedagtes rondom die sosiokulturele belang en betekenis van hierdie ooreenstemming tussen Nel se sangonderrigbeginsels, sy studente se metode van opera sing en die tersaaklike vakliteratuur.

“It is more about the juggling of your muscles”: Insights regarding the concept of appoggio as derived from qualitative interviews with Werner Nel and his former students (Article 2)
Abstract

The previous article in this two-part discussion of Werner Nel’s pedagogy as a singing teacher focused on presenting background and an overview of the bel canto singing technique, specifically as relates to the concept of appoggio. Its main ambit was to outline the methodology used for this study and to give an overview of the literature published internationally on bel canto and appoggio. This second article reports on and discusses the qualitative interviews conducted with Werner Nel and his students concerning bel canto and appoggio. The findings of this study indicate that Nel’s approach to appoggio (and the intended breathing techniques for aesthetically pleasing sound production) largely correlated with discussions of appoggio in the relevant subject literature. The article concludes with some thoughts concerning the sociocultural importance and meaning of this correlation between Nel’s principles for teaching singing, his students’ method for singing opera and the relevant subject literature.

 

https://doi.org/10.19108/KOERS.86.1.2518

https://doi.org/10.19108/KOERS.86.1.2518
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Antoinette Olivier