Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, kerkorde en onderwys

Abstract

Abstract: The Dutch Reformed Church, church order, and education.
From the first church order of the General Synod of the Dutch Reformed Church in 1962, it has stipulations for the church and education. In this regard, the Dutch Reformed Church is unique among reformed churches.
The wording of this article changed over the years, but the main content remained the same.
The Dutch Reformed Church supports Christian education as a church but also recognizes the ability of education authorities to finalise education standards and programmes. In 1962 the order of the Dutch Reformed Church on education also stated that the church will work on the Protestant character of the Afrikaner people. From 1990 onwards these words were omitted. The church nevertheless feels that education will always be in a certain culture.
In synodical resolutions in recent times the Dutch Reformed Church recognizes the calling of the South African state to subsidize all education meeting certain purely educational standards.

Opsomming: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, kerkorde en onderwys.
Vanaf sy eerste kerkorde in 1962 koester die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk die ideaal van nie-kerklike Christelike onderwys. Met sy kerkordelike bepalings oor die kerk en onderwys, is die Nederduitse Gereformeerde Kerk uniek onder gereformeerde kerke.
Die bewoording van hierdie artikels het deur die jare verander, maar die hoofsaak het dieselfde gebly.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk steun Christelike onderwys vanuit sy kerklike hoek, maar erken die interne bevoegdheid van onderwysinstellings om onderwysinhoude en -standaarde te finaliseer. In 1962 het sy kerkorde bepaal dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk ywer vir die Protestants-Christelike karakter van “ons volk”, die Afrikanervolk. Die uitsondering van “ons volk” is sedert 1990 egter weggelaat ten gunste die erkenning van alle kulture in die onderwys.
In sinodebesluite van die afgelope tyd ondersteun die Nederduitse Gereformeerde Kerk die standpunt dat die Suid-Afrikaanse staatsowerheid alle lewensbeskoulik gerigte onderwys subsidieer.

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.2.2256

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.2.2256
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2016 Pieter Johannes Strauss