Spiritual formation towards Pentecostal leadership as discipleship
Spiritual formation towards Pentecostal leadership as discipleship - Jeremy Feller, Christo Lombaard
PDF

Keywords

leadership
Pentecostalism
discipleship
spiritual formation
leierskap
Pentekostalisme
dissipelskap
geestelike vorming

Abstract

This contribution, a further development of the first author’s recent thesis, investigates aspects of leadership in the Pentecostal tradition as it encourages discipleship. First contextualised broadly within unfolding post-secular sensitivities internationally and then contextualised specifically within the nature and history of Pentecostalism, the understanding of leadership and spiritual formation within the latter is then analysed. Leadership and spiritual formation within Pentecostalism are then developed towards an understanding of discipleship.

Geestelike vorming onderweg na Pentekostalistiese leierskap as dissipelskap

Opsomming

Hierdie bydrae, ‘n verdere ontwikkeling van die eerste outeur se onlangse proefskrif, ondersoek aspekte van leierskap binne die Pentekostalistiese tradisie onderweg na die aanmoediging van dissipelskap. Eerstens breedweg gekontekstualiseer binne internasionaal ontluikende post-sekulêre sentimente en daarna meer spesifiek gekontekstualiseer binne die eie-aard en geskiedenis van die Pentekostalisme, word die verstaan van leierskap en geestelike vorming binne hierdie groepering geanaliseer. Leierskap en geestelike vorming binne die Pentekostalisme word ontwikkel in die rigting van ‘n dissipelskapsbegrip.

 

https://doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2254

 
https://doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2254
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2018 Jeremy Feller, Christo Lombaard