Education from a post-post-foundationalist perspective and for post-post-foundationalist conditions
PDF

Keywords

Christian educators
foundationalist
post(post) foundationalism
postmodern conditions
Christelike opvoeders
foundationalisties
post(post) foundationalisme
post-moderne toestande

Abstract

Viewed from a Western historical-philosophical perspective, there seem to be at least three broad philosophical orientations on the basis of which Christian educators could approach their pedagogical task. The first is to approach it from a modernist (foundationalist, rationalist) perspective in terms of which the principles and guidelines gleaned from the Bible are cast into a coherent and all-embracing theory that is deterministically applied to ensure certain pedagogical outcomes. The second is just the opposite, namely to operate post-foundationalistically on the basis of a loose collection of Biblical principles and values, and hence to expect the child or young person to muddle through in the postmodern maze in which they are growing up nowadays. The third, referred to in this article as a post-post-foundationalist orientation, an orientation that arguably also can respond appropriately to post-modern conditions, allows the educator to effectively steer through between these two extremes.

Opsomming

Opvoeding vanuit ‘n post-post-foundationalistiese perspektief, en vir post-post-foundationalistiese toestande.

Daar is, gesien vanuit Westerse histories-filosofiese perspektief, ten minste drie breë filosofiese oriëntasies op grondslag waarvan die Christenopvoeder sy or haar pedagogiese taak kan uitvoer. Die eerste is om vanuit ’n modernistiese (foundationalistiese, rasionalistiese) perspektief die beginsels en riglyne wat uit die Skrif verkry word te giet in ’n samehangende en alomvattende teorie wat deterministies toegepas kan word ten einde sekere uitkomste met die opvoedingshandeling te verseker. Die tweede is presies die teenoorgestelde hiervan, naamlik om post-foundationalisties op te voed aan die hand van ’n losse versameling Bybelse beginsels en waardes, en in werklikheid te verwag dat die kind of die jongmens maar deur die hedendaagse postmoderne doolhof moet voortstrompel. Die derde oriëntasie, waarna in hierdie artikel verwys word as post-post-foundationalisties en wat dalk ook gepas is vir die huidige postmoderne omstandighede, laat die opvoeder toe om effektief tussen hierdie twee uiterstes deur te stuur.

https://doi.org/10.19108/KOERS.80.1.2211

https://doi.org/10.19108/KOERS.80.1.2211
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2015 JL van der Walt