Integrating Christian living and international management
PDF

Keywords

Christian living
international management practice
separation between faith and work
non-dualistic approach to Christian living
Christelike lewenswyse
internasionale bestuurspraktyk
skeiding tussen geloof en werk

Abstract

Abstract

This article investigates how Christian living and international management practice can be integrated. We argue that dualistic and reductionist conceptions of the relationship of faith and work can be observed in international management theory, and in some Christian-theological approaches to business ethics. Similarly, a separation between faith and work is adopted by certain management practitioners. However, such dualistic and reductionist conceptions are inadequate in the light of actual practice of international management. A case study revealed that international management theory and practitioners can be critiqued because of a lack of consideration of the connection between faith and management practice. A re-thinking of international management practice without the artificial separation of faith and practice is needed. This requires the development of a non-dualistic approach to Christian living and a combination of conceptual and empirical research to explore actual practice in international management contexts.

Opsomming

Hierdie artikel ondersoek die moontlikheid hoe ‘n Christelike lewenswyse en internasionale bestuurspraktyk geïntegreer kan word. Ons redeneer dat dualistiese en onderwerpende opvattinge oor die verhouding tussen geloof en werk in internasionale bestuursteorie en in sommige Christelike Teologiese benaderinge tot sake-etiek waargeneem kan word. Net so word ‘n skeiding tussen geloof en werk deur sekere bestuurspraktisyns ingeneem. Sulke dualistiese en onderwerpende opvattinge is egter onvoldoende in die lig van die werklike beoefening van internasionale bestuur. ‘n Gevallestudie het geopenbaar dat internasionale bestuursteorie en praktisyns gekritiseer kan word vanweë ‘n gebrek aan die inagneming van die verbintenis tussen geloof en die bestuurspraktyk. ‘n Heroorweging van internasionale bestuurspraktyk sonder die kunsmatige skeiding van geloof en beoefening is noodsaaklik. Dit vereis die ontwikkeling van ‘n nie-dualistiese benadering tot die Christelike lewenstyl en ‘n kombinasie van konsepsuele en empiriese navorsing om die feitelike praktyk in internasionale bestuurskontekste te ondersoek.

https://doi.org/10.19108/KOERS.80.1.2206

https://doi.org/10.19108/KOERS.80.1.2206
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2015 Tobias Brügger, Louise Kretzschmar